БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

                   Улсын Их Хурлын  2002 оны 58 дугаар  тогтоолоор Ерөнхий сайдын дэргэд Мэргэжлийн хяналтын газар болгон зохион байгуулах шийдвэр гарснаар олон салбарын улсын байцаагчид хамтран хяналт шалгалтыг иж бүрэн хийж, тухайн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаанд бодитой үнэлэлт өгөх, ажилд нь бүх талын туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж хэлтэс, тасгийн зохион байгуулалтанд орж үйл ажиллагаа нь өргөжиж,  одоо   51 ажиллагсадтайгаас 35 улсын байцаагч хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Хэлтсийн зохион байгуулалт:

  • Захиргаа, удирдлагын хэлтэс
  • Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс
  • Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөр хамгаалалын хяналтын хэлтэс
  • Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс
  • Нэгдсэн лаборатори
Автор : btamedia press