ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилго, стратегийн зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд төрийн захиргааны хяналт тавих замаар иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай ажил үйлчилгээг хэрэглэх, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, бизнес эрхлэгчдийн таатай орчин бүрдүүлэхэд манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

              Эрхэм зорилгоо хангахын тулд байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэд та бүхэнтэй хамтран ажиллаж, хуулиа дээдлэн, шударга ёсыг хангах, ил тод, бодитой байх, хариуцлага хүлээх, төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүйгээр түргэн шуурхай хүргэх үндсэн зарчмуудыг баримтлан ажиллаж байна.

Автор : btamedia press