ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙДАЛ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙДАЛ

Монгол улсын Стандартчилал Тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтын дагуу  тус лаборатори нь 2007, 2009 онуудад 2 удаа итгэмжлэлийн үнэлгээ хийлгүүлэн “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” MNS ISO/IEC17025 стандартын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж, 2 жилийн хугацаатай итгэмжлэгдсэн бөгөөд, шинжилгээний нэр төрөл, үзүүлэлтийн тоо, итгэмжлэлийн хүрээг өргөжүүлэн ажилласнаар 2012 онд 3 жилийн хугацаагаар дахин итгэмжлэгдсэн.

Орчин үеийн шинжилгээний арга аргачлалд тулгуурлан хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, эрүүл ахуй болон чанар аюулгүй байдлын сорилт шинжилгээг хийж гүйцэтгэн, дараах үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд:

  • Хүнсний бүтээгдэхүүнд хими, нян судлал, хорио цээрийн шинжилгээ
  • Ахуйн хими, гоо сайхан, ариун цэврийн бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодолд хими, нян судлалын шинжилгээ
  • Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэлд нян судлалын шинжилгээ
  • Гадаад орчны болон орчны эрүүлзүйн шинжилгээ
  • Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, таримал ургамлын үр, үр тарианд хорио цээрийн болон технологийн чанарын шинжилгээ
Автор : btamedia press