хөвсгөл аймаг мэргэжлийн хяналтын газар

Бүлэг: ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Нийтлэгдсэн %30 %199 %2016
Бичсэн Super User Үзсэн: 789

хөвсгөл аймаг мэргэжлийн хяналтын газар

 

хөвсгөл аймаг мэргэжлийн хяналтын газар

Бүлэг: ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Нийтлэгдсэн %30 %199 %2016
Бичсэн Super User Үзсэн: 853

хөвсгөл аймаг мэргэжлийн хяналтын газар

 

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Бүлэг: ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Нийтлэгдсэн %02 %294 %2016
Бичсэн Super User Үзсэн: 2010

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Санхүүгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг нягтлан бодогч                                                                       /Л.Хоролсүрэн99029063, 89088260/

2015 он

1

 

2015 оны  санхүүгийн тайлан

1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
2016 он
1 Хөвсгөл аймгийн аудитын газар “Аудитын гэрчилгээ”  Үзэх
2 Мэргэжлийн хяналтын газрын 2016 оны өглөг авлагын мэдээ

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар 

12-р сар

3 Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

4

 

2016 оны  санхүүгийн тайлан
1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал 

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Санхүүгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг нягтлан бодогч                                                                       /Л.Хоролсүрэн99029063, 89088260/

2016 он

1

2016 оны  санхүүгийн тайлан

1-р улирал
2-р улирал
3-р улирал
4-р улирал
2017 он
1 Хөвсгөл аймгийн аудитын газар “Аудитын гэрчилгээ”  Үзэх
2 Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны өглөг авлагын мэдээ

1-р сар

 2-р сар 

3 Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

4

2017 оны  санхүүгийн тайлан 1-р улирал
 2-р улирал
 3-р улирал
 4-р улирал

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал   

   1.Аймгийн Төрийн Аудитын газартай  байгуулсан гэрээний дагуу “Эрдэм батламж аудит” ХХК нь  манай байгууллагын  2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайлан болон холбогдох бусад тайлан тодруулгад аудит хийж,  санхүүгийн тайлангаа дахин хянах, дотоод хяналтаа сайжруулан цаашид ажиллах чиг үүргээ  тодруулж гарсан алдаа зөрчил, анхаарвал зохих асуудлуудад өгсөн зөвлөмжийн дагуу  энэ оны ажлаа төлөвлөн  ажиллаа.

        2. Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын санхүү нь Монгол улсын Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмын биелэлтийг хангах байгууллагын хөрөнгийг үрэгдүүлж шамшигдуулах, бүртгэлд буруу ташаа тусгах, үр ашиггүй зарцуулах явдлаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан зөрчил дутагдлыг цаг тухайд нь илрүүлэн засах, түүнийг дахин гаргуулахгүй байх талаар ажилтан бүрийн үйл ажиллагааг чиглүүлж байгууллагын үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнг дээшлүүлэн төсөвт зардлыг батлагдсан төсвийн дагуу зарцуулан ажиллаж байна.

       3.Байгууллагын ажиллагсдын орон тоо, цалингийн зардалд тавих хяналтыг боловсронгуй болгох, ажил үүргийн давхардлыг арилгах, арвилан хэмнэх байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, худалдан авах бараа ажил үйлчилгээний мэдээ, төсөв санхүүгийн мэдээ зарцуулалт зэргийг  дотоод хэрэглэгчдэд нээлттэй болгох үүднээс ил тод байдлын самбар болон  2015 оны нэгдүгээр сараас хэрэгжиж эхэлсэн шилэн дансны тухай хуулийг мөрдөж төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн мэдээлэл болон бусад хуулинд заасан мэдээллүүдийг цахим  мэдээллийн сайтанд сар бүр  нээлттэй тавьж, танилцууллаа.

      4.2015 оны орлогын төлөвлөгөө 13,0 сая төгрөг бөгөөд 2015 оны 11 сарын 30-ны байдлаар нийт орлого 15,9 сая төгрөг буюу 122,5%-ийн биелэлттэй байна. Нийт орлого 2,9 сая төгрөгөөр  илүү биелэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 3,7 сая төгрөгөөр илүү байна.

2015 онд Хөвсгөл Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны зардалын батлагдсан төсөв 637.3 сая төгрөг ба энэ онд, төсвийн зарлага (нийт зарцуулалт нь) хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 634.0 сая төгрөг байхаар байна. Энэ нь 2014 оны мөн үетэй харьцуулахад 4.2 сая төгрөгөөр бага байна.

           5.2015 оны төсвийн хуваарь 3 удаа өөрчлөгдөж урсгал үйл ажиллагааны зардалын санхүүжилт нийтдээ 6209.7 мянган төгрөгөөр буурсан. Үүнд эмийн зардал, бичиг хэргийн зардал, шуудан холбоо интернэтийн зардал, хэвлэмэл маягт бэлтгэх зардал төлөвлөснөөс  337.8-1,696.2 мянган төгрөгөөр тус тус буурч төсвийн тодотгол хийгдсэн.  Төсвийн тодотголоор зардал буурч байгаа нь эсрэгээрээ байгууллагын өглөгийг нэмэгдүүлэх эрсдэл дагуулж болзошгүй юм.

         6.Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой ашиглах, үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх, эд хөрөнгийн тооллого, тооцоо, бүртгэлийг үнэн зөв, чанартай ажлын хүрээнд байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг явуулж ажилтан нэг бүр дээр шинээр карт хөтөлж цахим бүртгэлд оруулаа. Мөн өмч хамгаалах комиссыг даргын тушаалаар томилж ажилтан ажлаас чөлөөлөгдөх үед эд хөрөнгийн эвдрэл гэмтэл, устгасан эд хөрөнгийг буцаан төлүүлэх арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллаж байна.

         7.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны /шатахууны/ тендерт  "Хөвсгөл  НИК ХК” шалгарч дээрхи компанитай гэрээ байгуулж гэрээнд заасан  үнээр байгууллагын хэрэглээний шатахууныг худалдан авч байна. Тендертэй зарласан мэдээ мэдээллийг ил тод байдлын самбарт байгууллагын хаягт байршуулж оролцогчидоос ашиг сонирхолын зөрчилгүй  гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэлийг гаргуулан авч баримт материалд хавсаргасан байна.   Тендерийн урилгыг аймгийн  Эрх чөлөө сонингоор  2015 оны 02 дүгээр сарын  05 дугаарт  нийтэлсэн бөгөөд Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 2 компанид хүргүүлж, тендер хуулийн дагуу явагдсан оролцогчдоос гомдол санал ирээгүй.